top of page

Echèl Frè glisman

Ki sa ki se yon echèl frè glisman?
Pedyat & amp; Family Health Center ofri sèvis pou kliyan kèlkeswa enkapasite yo pou peye. Frè yo ajiste sou yon echèl glisman ki baze sou revni brit ou ak kantite moun ki nan kay la. Montan peman an kalkile ak direktiv federal yo. Sa vle di si w pa gen asirans oswa si w gen yon gwo franchiz nan men founisè asirans ou a, ou ka kalifye pou yon frè rabè pou sèvis, kopeman ak/oswa franchiz.  Pou kalifye, revni total ou dwe tonbe nan oswa pi ba pase 200% Nivo Povrete Federal la.
Ou ka aplike pou yon frè rabè lè w ranpli epi soumèt Fòm Rabè Frè Glisman an nan biwo enskripsyon an ak prèv ki nesesè sou revni ak kantite fanmi w nan premye randevou w epi chak ane apre sa. Dokiman sa yo se prèv revni akseptab:
  • Yon mwa souch peman youn apre lòt oswa lèt salè
  • 1040 fòm taks
  • Lèt chomaj
  • Lèt Prim Sekirite Sosyal
  • Lèt sipò OSWA 'Verifikasyon pa gen revni' (yo dwe notarye)
Nou aksepte asirans sa yo:

PEDYATRIC KOMERSIAL:

Florida Blue                                       bsp;                                     bsp;                         

Rezo Ble               & nbsp;      

Blue Cross Blue Shield                                      bsp;             ;        

Opsyon pou Sante                                 bsp;                                     bsp;  

Swen Pasyan Prefere (PPC)                                  

Tradisyonèl (PPS)

Florida Health Solutions HMO

Multiplan – PHCS

Multiplan PHCS Savity

MEDICAID HMO yo:

Sunshine Ambetter/OBAMACARE

Humana

Magellan

Prestige

Rete byen

Amerigroup

Cigna

HMO MEDICAID ADULT:

Sunshine

Ambetter/OBAMACARE

Prestige

Magellan

Komèsyal pou granmoun:

Blue Cross Blue Shield (BCBS)

DANTAL:

Cigna

Sunshine/Sante Dantè & Byennèt

DenteMax

bottom of page