top of page
2024 MB-Home Page Strip (1).jpg
download14.1_hispanic
Copy of 9G5A0355_proofsmall
Copy of 9G5A9646_proofsmall
Copy of 9G5A9876_proofsmall
Copy of 9G5A0153_proofsmall
Copy of Copy of 9G5A9656_proofsmall
Copy of 9G5A9961_proofsmall
About Us

SOU nou

Sant Sante ak Byennèt Pedyatri & & Family Health and Wellness Center, yon Sant Sante Kalifye Federal (FQHC), ofri yon seri sèvis sante prevantif nan men doktè ki gen eksperyans nan Miami Gardens. Sant pou Fanmi & Child Enrichment (CFCE) te agrandi nan kòmansman ane 2012 pou genyen yon sant swen sante. Sèvis sou plas nou yo gen ladan swen jeneral ak malad pou granmoun ak timoun, OB/GYN, sèvis dantè, pwogram nitrisyon ak yon varyete sèvis prevantif. Sant lan ofri tou sèvis nan kad Patenarya Enfimyè-Fanmi pou jèn manman k ap tann yo. Sèvis famasi  yo bay sèvis andeyò lokal ak founisè ki gen kontra yo. CFCE te elaji tou karant ane eksperyans li nan bay tretman sante mantal ak abi dwòg pou timoun yo enkli adilt.

Aprann plis sou Center for Family and Child Enrichment, Inc. lè w vizitewww.cfcecares.org

SÈVIS NOU YO

Ekip swen sante pedyatrik nou an dedye a bay swen sante konpasyon, konplè ak pwofesyonèl pou tibebe w, timoun, adolesan oswa jèn adilt.

Doktè swen prensipal ki gen eksperyans bay yon seri sèvis swen sante konplè ki gen ladan egzamen byen ak travay, vizit malad, tès laboratwa, vaksinasyon ak plis ankò. 

Aksè a swen dantè se enperatif pou deteksyon bonè ak prevansyon maladi oral.  Nou dantis jeneral nan Miami Gardens bay timoun ak granmoun swen dantè prevantif ak ijans.

Soti nan jesyon dyabèt rive nan kontwole alèji pitit ou a, dyetetisyen anndan kay nou anofri kou ak konsèy endividyèl pou asire bezwen nitrisyonèl ou yo satisfè.

Obstetrisyen-jinekolojist nou an ofri sèvis sante fanm pou tout gwoup laj.  Nou bay froti pap, kontrasepsyon, swen prenatal ak apre akouchman ak plis ankò. 

Sante mantal enpòtan nan chak etap nan lavi a. Pratikan nou yo sipòte moun ki fè fas ak konpòtman emosyonèl ak/oswa deranje epi ofri yon avni pou chanjman an sante. 

Pasyan ki elijib yo ka resevwa preskripsyon rabè atravè Pwogram Rabè Medikaman 340B. Rele nou pou konnen si w kalifye pou pwogram sa a.

Pou fanm ki elijib k ap fè premye pitit yo, yon enfimyè ki anrejistre ap vizite w lakay oupandan tout gwosès la epi kontinye vizite jiskaske tibebe w la gen 2 zan—gratis.

3

Ane Louvri

6

Jou nan semèn nan

11

Anplwaye kontan

7

Doktè

FÈ KONNEN NOU!

Sant Sante ki kalifye pou federal nou an toupre Miami bay piblik la swen pou maladi, jeneral ak sèvis sante pedyatrik. Aprann plis enfòmasyon sou doktè yo nan sant sante North Dade nou an ak fason nou ka ede w ak bezwen total swen sante ak byennèt ou.

Rele 305.474.1800 pou yon randevou.​

DSC_8003_2.jpg

Michelle Kirwan, MD CMO

Ofisye Medikal anchèf

Our Doctors

KLIYAN KONTAN

"CFCE gen pi bon sèvis yo, epi kounye a ke yo te elaji nan yon klinik sante mwen ka mennen fanmi mwen pou tout bezwen swen sante nou yo."

Danielle

“Doktè yo ak terapis yo tèlman itil ak konprann sa m t ap travèse. Sèvis yo te ede m chanje  lavi m alantou.”

Filip 

"Piske pitit fi mwen an te deja abitye ak sant la depi nan vizit li a nan terapis li a, li te fè yon tranzisyon lis pou resevwa sèvis swen sante li nan pedyatrisyon yo."

Meghan 

PRAN YON TOUR

KONTAKTE NOU

Kote Miami Gardens

1825 NW 167th St, Suite 102

Miami Gardens, Florid Etazini 33056

Klinik: 305.474.1800

Pedyat: 305.474.1803 

cfcewellness.org

mramsay@cfceinc.org

Orè de operasyon

Medikal & amp; Dantè

Lendi, Jedi & Vandredi

Madi

Mèkredi

 

9:00am-5:30pm

10:30 am-7pm

8am-4:30pm

Sante Konpòtman

8:30am-6pm

10am-2pm

Lendi - Vandredi

Samdi

 

Swen apre lè

Rele doktè w oswa dantis apre lè nan 305.474.1803.

Despues de horas, llame a su médico o dentista al 305.474.1803.

Rele doktè ou oswa dantis ou apre edatan 305.474.1803.

 

Contact Us Midpage
Contact Us
bottom of page