top of page

Patenarya Enfimyè-Fanmi

Ki sa ki Patenarya Enfimyè-Fanmi?
Nurse-Family Partnership se yon pwogram pou fanm k ap fè premye pitit yo. Si w enskri, yon enfimyè ki anrejistre ap vizite w lakay ou pandan tout gwosès la epi kontinye vizite w jiskaske tibebe w la gen 2 zan.
Konbyen pwogram nan koute?
Patenarya Enfimyè- Fanmi seGRATIS pou tout fanm ki kalifye yo.
Konbyen fwa enfimyè mwen an pral vizite?
Enfimyè w la ap vizite chak semèn oswa de semèn pandan gwosès ou a jiskaske tibebe w la gen 2 zan. Ou menm ak enfimyè w ap deside orè egzak la.
Enfimyè mwen an ap ede m:
 • Fè yon gwosès an sante ak yon ti bebe an sante.
 • Vin yon pi bon paran.
 • Bati yon rezo sipò solid pou mwen ak tibebe mwen an.
 • Fè lakay mwen yon kote ki an sekirite pou tibebe mwen an viv ak jwe.
 • Jwenn referans pou swen sante, gadri, fòmasyon travay ak lòt sèvis sipò ki disponib nan kominote mwen an.
 • Jwenn fason pou kontinye edikasyon mwen epi devlope ladrès travay.
 • Fikse objektif pou lavni fanmi mwen epi jwenn fason pou ede m atenn yo.
Èske papa pitit mwen an ka patisipe tou?
 • Patenarya Enfimyè-Fanmi ankouraje papa yo, manm fanmi yo e menm zanmi yo patisipe nan vizit yo epi aprann kijan yo ka pi byen sipòte ou.
 • Ou menm ak enfimyè ou a deside ki moun ki patisipe.
 • Paske se ou menm ki pote ti bebe a ou se premye moun ki pran swen tibebe w la, se ou menm ki aktyèlman enskri nan pwogram nan epi ou se konsantre prensipal la nan enfimyè a.
Ki moun ki ka enskri nan pwogram nan?
  Nenpòt fanm ki:
 • Li ansent ak premye pitit li.
 • Satisfè kondisyon revni.
 • Ap viv nan zòn sèvis la.
 
Nou ankouraje w pou w enskri pi bonè posib nan gwosès ou.
Pou plis enfòmasyon, tanpri vizitenursefamilypartnership.org.

"Enfimyè mwen an te ban mwen plis konfyans pou m rekonèt ke kontinye lekòl t ap benefisye mwen."

                           -Gabriela,

                            Manman 18 an

Kouman pou mwen enskri?
RELE 727.524.4410 EXT 7863
Pou plis enfòmasyon vizite
www.nursefamilypartnership.org

"Enfimyè mwen an te ede m fikse objektif ak wè ke mwen te kapab fè anpil lòt bagay. Mwen te kapab la pou pitit mwen an epi gen lavi mwen tou."

                              - Vanessa,

                               19 manman an

bottom of page