top of page

Pwogram Nitrisyon

Elysse Karnegis,
Dyetetisyen

• Pratike depi 1983
• Anrejistre & ki gen lisans dietisyen ak 
  sètifye dyabèt edikatè
• Fòmasyon nan University nan Dayton      nan Dayton, OH
• Estaj dyetetik nan Jackson  Memorial Hospital, Miami, FL

Elise Karnegis fèk rantre nan anplwaye Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun. Li se yon dyetetisyen ki anrejistre ak plis pase trant ane eksperyans nan klinik ak tou yon Edikatè Dyabèt ak fòmasyon nan Joslin Center nan Boston.

 

Konesans se yon zam enpòtan kont konplikasyon dyabèt. Aprann sa pou yo manje, tès sik nan san, pran medikaman pou dyabèt, ak trete sik nan san ki ba ak wo  kòrèkteman se faktè enpòtan nan anpeche konplikasyon dyabèt. Lè w gen yon A1C plis pase 6.5% mete yon moun nan risk. Isit la nan Sant lan, kounye a nou ap ofri yon klas nan jesyon dyabèt.  Anplis de sa, nou gen randevou tou  pou w wè Dietisyen/Edikatè Dyabèt la pou w jwenn konsèy endividyèl.

 

Yon lòt zòn kote konesans enpòtan se nan popilasyon Pedyat nou an. 1-2 Timoun Ameriken yo gen yon maladi kwonik. "Nouvo epidemi timoun yo" se otis, ADHD/ADD, opresyon, alèji, elatriye. Anpil paran pa konnen bon nitrisyon ka fè yon gwo diferans nan lavi timoun yo; pafwa menm pran medikaman yo. Sant lan ap ofri kounye a yon klas debaz pou ADHD/Anksyete ak nitrisyon ak/oswa konsèy endividyèl.

 

Pou plis enfòmasyon tanpri rele (305) 474-1799. Tanpri rele madi ak jedi. Konsa ou ka pale ak Elise endividyèlman epi li ka ede w gide w sou ki pwogram ki pi bon.

Orè operasyon nitrisyon
Madi 10:30 am-7:00 pm
Jedi 9:00 am-5:30 pm
305.474.1800
Nou aksepte asirans sa yo:

PEDYATRIC KOMERSIAL:

Florida Blue                                       bsp;                                     bsp;                         

Rezo Ble               & nbsp;      

Blue Cross Blue Shield                                      bsp;             ;        

Opsyon pou Sante                                 bsp;                                     bsp;  

Swen Pasyan Prefere (PPC)                                  

Tradisyonèl (PPS)

Florida Health Solutions HMO

Multiplan – PHCS

Multiplan PHCS Savity

MEDICAID HMO yo:

Sunshine Ambetter/OBAMACARE

Humana

Magellan

Prestige

Rete byen

Amerigroup

Cigna

HMO MEDICAID ADULT:

Sunshine

Ambetter/OBAMACARE

Prestige

Magellan

Komèsyal pou granmoun:

Blue Cross Blue Shield (BCBS)

DANTAL:

Cigna

Sunshine/Sante Dantè & Byennèt

DenteMax

bottom of page