top of page

Sante Konpòtman

Sèvis

Sante Mantal gen ladann byennèt emosyonèl, sikolojik ak sosyal nou. Li afekte fason nou panse, santi, ak aji. Li ede tou detèmine fason nou jere estrès, gen rapò ak lòt moun, epi fè chwa. Sante Mantal enpòtan nan chak etap nan lavi, depi nan anfans ak adolesans rive nan adilt. Anpil faktè kontribye nan pwoblèm sante mantal, tankou:

  • Faktè byolojik, tankou jèn oswa chimi nan sèvo

  • Eksperyans lavi, tankou chòk oswa abi

  • Faktè sosyoekonomik yo

Si oumenm oswa yon moun ou konnen ap fè eksperyans nenpòt nan defi sa yo, èd disponib. Ekip pratikan nou an sèvi moun ki gen laj 3 an oswa plis.

Gwoup Jesyon kòlè: 

Sèvis sa a pèmèt moun ki gen difikilte pou eksprime santiman kòlè nòmal yo, jere emosyon yo yon fason apwopriye.

Gwoup Jesyon Medikaman:

Sèvis sa a pèmèt moun ki kounye a anba swen sikyat sou plas nou an resevwa sèvis ansanm ak kamarad yo.

Gwoup kap chèche sekirite:

Sèvis sa a travay ak jèn ki soufri chòk ak/oswa abi dwòg. Tretman an gen pou objaktif pou elimine konpòtman ki gen gwo risk ak danjere.

Gwoup ladrès sosyal:

Sèvis sa a ede jèn ki gen difikilte ak relasyon kamarad, izolasyon sosyal ak/oswa entimidasyon aprann kijan pou li siyal sosyal yo epi reponn kòmsadwa.

Terapi endividyèl:

Sèvis sa a pèmèt moun ki fè fas ak konpòtman emosyonèl ak/oswa deranje yon avni pou chanjman an sante. Terapis yo sèvi ak yon seri teknik ki ka geri ou pou ogmante angajman ak aliyman ak kliyan an, ki mennen nan yon sans de byennèt ogmante.

 

Terapi fanmi:

Sèvis sa a travay ak jèn ki soufri chòk ak/oswa abi sibstans. Tretman an gen pou objaktif pou elimine konpòtman ki gen gwo risk ak danjere

 

Jesyon ka vize:Sèvis sa a pèmèt nenpòt kliyan k ap resevwa omwen de sèvis nan men ajans nou an gen lyen ak yon avoka. Defansè TCM pou kliyan yo konsènan edikasyon, medikal ak lòt bezwen pèsonèl.

Sèvis Sikyatrik:

Sèvis sa a pèmèt kliyan ki gen pwoblèm sante mantal yo resevwa medikaman nan men sikyat ki sètifye nan tablo nou an.

Orè Operasyon Sante Mantal
Lendi, Vandredi 9:00 am-6:00 pm
madi, mèkredi, jedi 9:00 am-8:00 pm
305.474.1803

*Tanpri rele pou w konnen plis asirans nou aksepte pou sèvis sante konpòtmantal yo.

Nou aksepte asirans sa yo:

PEDYATRIC KOMERSIAL:

Florida Blue                                       bsp;                                     bsp;                         

Rezo Ble               & nbsp;      

Blue Cross Blue Shield                                      bsp;             ;        

Opsyon pou Sante                                 bsp;                                     bsp;  

Swen Pasyan Prefere (PPC)                                  

Tradisyonèl (PPS)

Florida Health Solutions HMO

Multiplan – PHCS

Multiplan PHCS Savity

MEDICAID HMO yo:

Sunshine Ambetter/OBAMACARE

Humana

Magellan

Prestige

Rete byen

Amerigroup

Cigna

HMO MEDICAID ADULT:

Sunshine

Ambetter/OBAMACARE

Prestige

Magellan

KOmèsyal pou granmoun:

Blue Cross Blue Shield (BCBS)

DANTAL:

Cigna

Sunshine/Sante Dantè & Byennèt

DenteMax

bottom of page