top of page
prep cover image.png

Tès VIH

The Pediatric & Family Health and Wellness Center offers a PrEP/PEP program designed to assist you in initiating PrEP/PEP.  To explore PrEP/PEP program options, assess eligibility, understand costs, or schedule an appointment with a medical professional to determine if PrEP/PEP is suitable for you, please contact us at 305-474-1800 or visit our location to begin protecting yourself from HIV.

tès rapid vih.png
PrEP Services

Tès nan konfò lakay ou

 

Ou ka mande tou pou w resevwa yon Twous pou fè tès VIH nan kay si ou ranpli kondisyon sa yo ki endike anba la a:

  • Ap viv nan Miami-Dade

  • Ou dwe gen 17 an oswa plis

  • PA te teste pozitif pou VIH nan tan lontan

  • PA te teste nan de (2) dènye mwa yo

Pou soumèt demann ou an sou entènèt, klike sou bouton ki anba a pou kòmanse, oswa rele 305-474-1800 pou plis enfòmasyon.

PEP Services
tès vih lakay.png

Vini byento...

Rete okouran sou kontak VIH nou an nan kominote a

bottom of page