top of page

FÒM HIPAA Sèvis Konfidansyalite 

Efektif: 04/03

Revize: 18/10/21

Dapre Lwa 1996 sou Transparans ak Responsablite Asirans Sante [HIPAA], Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun oblije kenbe enfòmasyon prive sou sante ou pwoteje epi ba w yon avi sou devwa legal nou yo ak pratik konfidansyalite yo anrapò ak sante pwoteje sa yo. enfòmasyon.

KIJAN SANT POU FANMI AK ANRICHISMAN TIMOUN KA ITILIZE OSWA DIVILE ENFÒMASYON SANTE OU

Sa ki anba la a dekri rezon ki fè Sant pou Fanmi ak Anrichisman Timoun lalwa pèmèt oswa oblije itilize oswa divilge enfòmasyon sou sante w san konsantman w oswa otorizasyon w. Nenpòt lòt itilizasyon oswa divilgasyon pral fèt sèlman avèk otorizasyon alekri ou epi ou ka revoke otorizasyon sa a alekri nenpòt ki lè.

 

TRETMAN

Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun kapab itilize enfòmasyon sou sante kliyan pou bay, kowòdinasyon, oswa jesyon swen sante ak sèvis ki gen rapò ak youn oswa plis founisè swen sante, ki gen ladan kowòdinasyon oswa jesyon swen sante pa yon founisè swen sante ak yon twazyèm. pati.

PEMAN

Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun kapab itilize enfòmasyon sou sante kliyan yo pou jwenn ranbousman pou swen sante yo bay. Yon egzanp oswa peman ta gen ladan, men se pa sa sèlman, jwenn ranbousman yon twazyèm pati, detèminasyon oswa kalifikasyon oswa kouvèti asirans lan (ki gen ladan kowòdinasyon oswa benefis oswa kantite lajan detèminasyon oswa pataje pri dokiman), ak jijman oswa subrogasyon nan reklamasyon benefis sante.

OPERASYON SANTE KONPÒTMAN

Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun ka itilize enfòmasyon sou sante konpòtmantal kliyan yo pou operasyon sa yo: 1) fè evalyasyon kalite ak aktivite amelyorasyon, ki gen ladan evalyasyon rezilta ak devlopman direktiv klinik yo, 2) jesyon ka ak kowòdinasyon swen, epi 3) zafè ki gen rapò ak biznis tankou kòm sèvis administratif.

SITIYASYON ESPESYAL

Jan lalwa egzije sa.  Nou pral divilge enfòmasyon sou sante lè lwa entènasyonal, federal, leta oswa lokal yo mande pou nou fè sa.

Pou Evite yon Menas Grav pou Sante oswa Sekirite.  Nou ka itilize epi divilge enfòmasyon sou sante yo lè sa nesesè pou anpeche yon menas grav pou sante w ak sekirite w oswa sante ak sekirite piblik la oswa yon lòt moun.  Men, divilgasyon yo pral fèt sèlman pou yon moun ki kapab ede anpeche menas la.

Asosye biznis.Gendwa gen ka kote yo bay Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun sèvis atravè kontak ak patnè biznis twazyèm pati. Chak fwa yon aranjman biznis asosye enplike itilizasyon oswa divilgasyon enfòmasyon sou sante ou, Sant pou Fanmi ak Anrichisman Timoun ap gen yon kontra alekri ki mande asosye biznis la kenbe pi wo estanda pou pwoteje vi prive nou ke nou mande pou tout anplwaye nou yo ak afilye yo. .

 

Donasyon ògàn ak tisi.  Si ou se yon donatè ògàn, nou ka itilize oswa divilge enfòmasyon sante bay òganizasyon ki okipe akizisyon ògàn oswa lòt antite ki angaje nan akizisyon, bankè oswa transpò ògàn, je oswa tisi pou fasilite donasyon ògàn, zye oswa tisi ak transplantasyon.

 

Militè ak Veteran.  Si w se yon manm fòs lame yo, nou ka divilge enfòmasyon sou sante jan otorite militè yo mande yo.  Nou ka divilge enfòmasyon sou sante yo bay otorite militè etranje ki apwopriye yo tou si ou se yon manm yon militè etranje.

 

Konpansasyon Travayè yo. Nou ka divilge enfòmasyon sou sante pou konpansasyon travayè oswa pwogram ki sanble.  Pwogram sa yo te bay benefis pou blesi oswa maladi ki gen rapò ak travay.

Risk Sante Piblik.  Nou ka divilge enfòmasyon sante pou aktivite sante piblik.  Aktivite sa yo jeneralman enkli divilgasyon pou anpeche oswa kontwole maladi, blesi oswa andikap; rapòte nesans ak lanmò; rapòte abi oswa neglijans sou timoun; rapòte reyaksyon a medikaman oswa pwoblèm ak pwodwi yo; notifye moun sou rapèl pwodwi yo ka itilize; yon moun ki te ekspoze a yon maladi oswa ki ka gen risk pou yo trape oswa pwopaje yon maladi oswa yon kondisyon; ak otorite gouvènman apwopriye a si nou kwè yon pasyan te viktim abi, neglijans oswa vyolans domestik.  N ap fè divilgasyon sa a sèlman si ou dakò oswa lè lalwa mande oswa otorize.

 

Aktivite Sipèvizyon Sante yo.  Nou ka divilge enfòmasyon sou sante yon ajans sipèvizyon sante pou aktivite lalwa otorize.  Aktivite sipèvizyon sa yo enkli, pa egzanp, odit, envestigasyon, enspeksyon, ak lisans.  Aktivite sa yo nesesè pou gouvènman an kontwole sistèm swen sante a, pwogram gouvènman yo, ak konfòmite ak lwa dwa sivil yo.

 

Objektif Notifikasyon Vyolasyon Done yo.  Nou ka itilize oswa divilge enfòmasyon sante ou pwoteje pou bay avi legalman obligatwa sou aksè san otorizasyon oswa divilgasyon enfòmasyon sou sante ou.

 

Pwosè ak Konfli.  Si w enplike nan yon pwosè oswa yon diskisyon, nou ka divilge enfòmasyon sou sante an repons a yon tribinal oswa yon lòd administratif.  Nou ka divilge enfòmasyon sou sante tou an repons a yon sitasyon, demann dekouvèt, oswa lòt pwosesis legal pa yon lòt moun ki enplike nan diskisyon an, men sèlman si yo te fè efò pou fè w konnen demann lan oswa pou jwenn yon lòd ki pwoteje enfòmasyon yo mande yo.

Lapolis.  Nou ka divilge enfòmasyon sou sante si yon ofisyèl lapolis mande l si enfòmasyon yo: (1) an repons a yon lòd tribinal,  sitasyon, manda, sitasyon oswa pwosesis menm jan an; (2) enfòmasyon limite pou idantite oswa jwenn yon sispèk, yon moun ki sove, yon temwen materyèl, oswa yon moun ki disparèt; (3) sou viktim nan yon krim menm si, nan sèten sikonstans trè limite, nou pa kapab jwenn akò moun nan; (4) konsènan yon lanmò nou kwè ka se rezilta konduit kriminèl; (5) konsènan konduit kriminèl nan lokal nou an; epi (6) nan yon ijans pou rapòte yon krim, kote krim lan oswa viktim yo, oswa idantite, deskripsyon oswa kote moun ki te komèt krim lan.

Koroner, Egzaminatè Medikal ak Direktè Finèb.  Nou gendwa divilge enfòmasyon sou sante yon doktè lejis oswa yon egzaminatè medikal.  Sa ka nesesè, pa egzanp, pou idantifye yon moun ki mouri oswa detèmine kòz lanmò a.  Nou kapab bay direktè fineray enfòmasyon sou sante yo tou jan sa nesesè pou travay yo.

 

Aktivite Sekirite Nasyonal ak Entèlijans.  Nou ka divilge enfòmasyon sou sante bay ofisyèl federal otorize yo pou enfòmasyon, kont-estèlijans, ak lòt aktivite sekirite nasyonal lalwa otorize.

 

Sèvis Pwoteksyon pou Prezidan an ak lòt moun.  Nou ka divilge enfòmasyon sou sante bay ofisyèl federal otorize yo pou yo ka bay Prezidan an pwoteksyon, lòt moun ki otorize oswa chèf deta etranje oswa pou yo mennen ankèt espesyal.


Prizonye oswa moun ki nan prizon.  Si w se yon prizonye nan yon enstitisyon koreksyonèl oswa anba gad yon ofisyèl lapolis, nou ka divilge enfòmasyon sou sante yo bay enstitisyon koreksyonèl la oswa ofisyèl lapolis.  Divilgasyon sa a ta si li nesesè: (1) pou enstitisyon an ba w swen sante; (2) pou pwoteje sante w ak sekirite w oswa sante ak sekirite lòt moun; oswa (3) sekirite ak sekirite enstitisyon koreksyonèl la.

ASOSYE BIZNIS

Gendwa gen ka kote yo bay Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun sèvis atravè kontak ak patnè biznis twazyèm pati. Chak fwa yon aranjman biznis asosye enplike itilizasyon oswa divilgasyon enfòmasyon sou sante kliyan an, Sant pou Fanmi ak Anrichisman Timoun ap gen yon kontra alekri ki mande asosye biznis la kenbe pi wo estanda pou pwoteje konfidansyalite kliyan ke Sant pou Fanmi ak Anrichisman Timoun mande pou. tout anplwaye li yo ak afilye yo. Business Associates pral aplike dispozisyon ki rezonab ak apwopriye pou pwoteje konfidansyalite, entegrite, ak disponiblite PHI ke founisè a kreye, resevwa, kenbe oswa transmèt. Asosye Biznis yo oblije rapòte alè itilizasyon move divilgasyon ak vyolasyon done yo.

 

DWA KLIYAN KONSÈNAN ENFÒMASYON SANTE KLIYAN 

Sa ki anba la a dekri dwa kliyan dapre HIPAA konsènan enfòmasyon sante nou kenbe sou ou.

DWA POU ENSPEKTE AK KOPI

Ou gen dwa pou enspekte epi kopye Enfòmasyon sou Sante ki ka itilize pou pran desizyon sou swen ou oswa sou peman pou swen ou. Sa gen ladann dosye medikal ak bòdwo, apa nòt sikoterapi.  Pou enspekte epi kopye Enfòmasyon sou Sante sa a, ou dwe fè demann ou an alekri bay Gad dosye CFCE a.  Nou gen jiska trant (30) jou pou mete PHI ou disponib pou ou epi nou ka fè w peye yon frè rezonab pou depans pou kopi, poste oswa lòt founiti ki asosye ak demann ou an.  Nou gendwa pa fè w peye yon frè si w bezwen enfòmasyon pou yon reklamasyon pou benefis dapre Lwa Sekirite Sosyal oswa nenpòt lòt pwogram avantaj federal ki baze sou bezwen.  Nou ka refize demann ou an nan sèten sikonstans limite.  Si nou refize demann ou a, ou gen dwa pou yon pwofesyonèl swen sante ki gen lisans ki pa t patisipe dirèkteman nan refi demann ou an revize refi a, epi n ap respekte rezilta revizyon an.

DWA POU YON KOPI ELEKTRONIK DOSYE MEDIKAL

Si yo kenbe PHI w la nan yon fòma elektwonik (ki rele yon dosye medikal elektwonik oswa yon dosye medikal elektwonik), ou gen dwa pou mande pou yo ba w yon kopi elektwonik dosye w oswa transmèt bay yon lòt moun oswa yon lòt antite.  N ap fè tout efò posiblite pou nou bay aksè a PHI ou nan fòm oswa fòma ou mande a, si li fasil pou pwodui nan fòm oswa fòma sa a.  Si PHI a pa fasil pou pwodui nan fòm oswa fòma w mande a, y ap bay dosye w la swa nan fòma elektwonik estanda nou an oswa si w pa vle fòm sa a oswa fòma sa a, yon fòm kopi papye lizib.  Nou ka fè w peye yon frè rezonab, ki baze sou pri pou travay ki asosye ak transmèt dosye medikal elektwonik la.

DWA POU MANDE RESTRIKSYON

Kliyan yo gen dwa pou mande Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun mete restriksyon sou itilizasyon enfòmasyon sou sante kliyan yo pou fè tretman, peman, operasyon swen sante ak asosye biznis yo. Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun pa oblije dakò ak yon restriksyon.

DWA POU AMANDMAN

Kliyan yo gen dwa pou mande yon amannman nan enfòmasyon sante yo pandan tout tan Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun kenbe enfòmasyon sa yo. Demand alekri kliyan an dwe gen ladan rezon oswa rezon ki sipòte demann yo. Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun ka refize nenpòt demann pou yon amandman si Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun detèmine ke dosye ki se sijè demann lan pa te kreye pa Sant pou Anrichisman Fanmi ak Timoun epi li pa disponib pou enspeksyon. jan lalwa espesifye, oswa li egzat epi konplè.

DWA POU RESEVWA KOMINIKASYON KONFIDANSYEL

Kliyan yo gen dwa pou yo resevwa kominikasyon konfidansyèl enfòmasyon sou swen sante ki pwoteje yo, ki gen ladann dwa pou yo mande yo bay yo pa mwayen altènatif.  Kliyan yo dwe kontakte Direktè Egzekitif la alekri nan 1825 NW 167th Street, Suite 102, Miami, FL  33056 ak demann yo pou resevwa enfòmasyon sou swen sante pwoteje yo nan yon lòt fòm pase kopi papye.

RIGHT POU RESEVWA YON KONTABILITE DIVILAJ

Kliyan yo ka gen dwa pou yo resevwa yon kontablite sou divilgasyon enfòmasyon sante w yo te fè pa Sant pou Fanmi ak Anrichisman Timoun nan sis ane anvan dat kontablite a te mande a. Sa pa enkli divilgasyon yo te fè pou fè opsyon tretman, peman ak swen sante. Y ap enpoze yon frè rezonab pou chak demann.

KLIYAN KI KWÈ DWA KONFIDITE YO TE vyole ka depoze YON PLENT EKRI AK:

Center for Family and Child Enrichment, 1825 N.W. 167th Street, Suite 102, Miami, FL 33056,

Atn: Direktè Egzekitif, Sekretè Sante ak Sèvis Imen, Washington, D.C.

 

DWA POU YO PWOTEJE KONT REVANJAS ANBA LWA WISTLEBLOWER

Kliyan ak anplwaye yo lib pou depoze yon plent san yo pa pè okenn vanjans. Dapre seksyon 112.3187(2), F.S., CFCE, kontraktè li yo ak soutretan yo pa gendwa pran revanj kont yon anplwaye pou rapòte vyolasyon lwa, règ, oswa règleman ki kreye gwo danje espesifik pou sante, sekirite, oswa byennèt piblik la. ajans apwopriye, ni kont nenpòt moun ki divilge enfòmasyon bay yon ajans apwopriye ki akize yon move itilizasyon biwo gouvènman an, gwo gaspiyaj lajan, oswa nenpòt lòt abi oswa gwo neglijans nan devwa yon ajans, yon ofisye piblik oswa yon anplwaye.  Plent ki akize vyolasyon Whistleblower Act ka depoze nan biwo sa yo:

 

Biwo Enspektè Jeneral la anchèf

Enspektè Jeneral Ajans la

Komisyon Florid pou Relasyon Imen

Nimewo Liy Dirèk Denonsatè: 1-800-543-5353

CFCE rezève dwa pou chanje pratik konfidansyalite li yo epi fè chanjman yo efikas pou tout PHI ki egziste deja.  Nenpòt chanjman yo pral afiche sou sit entènèt òganizasyon an. 

bottom of page