top of page

Dwa ak Responsablite Kliyan yo

Deklarasyon Dwa ak Responsablite Kliyan yo

 

AKSÈ A ENFÒMASYON
Ou gen aksè a enfòmasyon ou ke yon terapis jije pa ta divilgasyon li blese ou nan yon fason. Aksè pou revizyon disponib sou demann alekri. Aksè nan kopi enfòmasyon ou mande pou yon demann alekri ak peman yon frè kopi. Si ou gen yon gadyen legal, gadyen legal ou a ka gen aksè a enfòmasyon ou yo.

NOTIFIKASYON PATÈ
Depatman Lasante Florid bay patnè gratis ak konfidansyèl notifikasyon bay moun ki te ekspoze a VIH oswa lòt enfeksyon seksyèlman transmisib (STI). Ou tou senpleman ba yo enfòmasyon kontak moun ki te ekspoze a epi yo fè rès la. Moun ki notifye a jwenn opòtinite pou yo fè tès epi resevwa tretman bonè, petèt evite kondisyon ki menase lavi nan VIH ki pa trete oswa lòt IST. Ou vle sèvi ak yon sèvis imel konfidansyèl pou notifye patnè yo ki te ekspoze? www.inspot.org/florida

Pedyat & amp; Sant Sante ak Byennèt Fanmi AKÒ KONFIDANSYALITE


Ki moun ou wè isit la; Sa w tande isit la; Lè ou kite isit la; Kite l rete isit la!
Konfidansyalite enplike responsablite pou pwoteje kliyan kont divilgasyon enfòmasyon san otorizasyon. Kòm ou konnen, klinisyen yo oblije respekte règ etik ak legal solid konsènan konfidansyalite. Pwoblèm ou yo ap rete konfidansyèl nan anplwaye klinik Pediatric & Family Health and Wellness Center ak eksepsyon sa yo: (1) Ou se yon menas pou tèt ou oswa pou lòt moun (pa egzanp, ou touye tèt ou oswa omisid), (2) Klinisyen ou konnen oswa sispèk ou ap abize yon timoun minè, oswa vilnerab. granmoun, (3) Ajans sa a, oswa yon reprezantan li, anba lòd tribinal, tankou yon manda oswa yon depozisyon.

Kòm yon kliyan nan Pedyat & amp; Family Health and Wellness Center, ou dwe respekte sèten règ konfidansyalite. Kliyan yo dwe santi yo an sekirite lè yo konnen deklarasyon yo ak prezans yo kòm manm Pediatric & Family Health and Wellness Center pa pral divilge eksepte jan sa endike nan la a. Fondasyon konfidansyalite a pèmèt chak kliyan eksplore pwòp santiman li yo nan yon anviwonman ki an sekirite san yo pa bezwen pè tire revanj oswa konsekans negatif lè yo retounen nan mond lan andeyò Pedyat & Sant Sante ak Byennèt Fanmi. Gen kèk kliyan pa vle manm fanmi yo oswa lòt zanmi yo konnen ke yo ap resevwa sèvis nan Pediatric & Sant Sante ak Byennèt Fanmi. Nou dwe respekte volonte sa yo.

Ou dwe pwoteje konfidansyalite lòt Pedyat & Kliyan Family Health and Wellness Center. Sa vle di, espesyalman, ke ou pa dwe divilge idantite nenpòt kliyan deyò nan Pedyat & Sant Sante ak Byennèt Fanmi. Ou pa dwe diskite sou anyen ki aprann sou yon lòt kliyan nan Pediatric & Sant Sante ak Byennèt Fanmi. Règ sa yo aplike rijidman pou pwoteje ou menm ak lòt kliyan Pediatric & Sant Sante ak Byennèt Fanmi.

LIMIT POU KONFIDANSYALITE OU
Li enpòtan pou ou konnen ke gen limit nan konfidansyalite enfòmasyon ou yo. Sa vle di ke gen aksè a enfòmasyon ki nan dosye w la posib lè lalwa ak/oswa règleman yo egzije sa. Men kèk egzanp sou limit sa yo nan konfidansyalite yo jan sa a:

 • Dosye ka w la ka sijè a revize lè yon jij bay lòd.

 • Si nou kwè ou gen entansyon fè tèt ou mal oswa yon lòt moun, se devwa etik ak pwofesyonèl nou pou enfòme lòt moun, jan sikonstans la mande.

 • Nan sitiyasyon kote yo sispèk abi sou timoun oswa adilt vilnerab, li nesesè pou nou rapòte sa bay otorite ki apwopriye yo.

 • Lòt pwofesyonèl ki asosye ak swen ou ka gen aksè a enfòmasyon ki nan dosye w la san konsantman ou alekri.

 • Pandan yon ijans medikal, nou pral divilge enfòmasyon ki pral ede pèsonèl ijans nan tretman an.

 • Ou ka mande alekri pou w wè dosye w la.

 • Ou ka bay konsantman alekri pou divilge pati nan dosye ou a bay yon lòt moun.

 • Yo ka divilge enfòmasyon w yo bay lapolis lè yo komèt yon krim nan lokal la oswa kont yon manm pèsonèl la.

 • Moun ki peye yo gen aksè a enfòmasyon ou yo pou yo fè sipèvizyon, revizyon kalite, revizyon itilizasyon ak rapò sante piblik.

 • Ou ka wè nan terapi gwoup. Si se konsa, ou menm ak tout lòt manm nan gwoup la pral di ke nenpòt bagay ki diskite se prive. Sa gen ladann non manm gwoup yo nan nenpòt pwoblèm yo te diskite nan gwoup. Sa a pa dwe pale ak nenpòt moun ki deyò gwoup la. Konfidansyalite pral egziste sèlman nan limit ke chak pasyan fè konfyans ak respekte chak lòt manm nan gwoup la. Vyolasyon konfidansyalite sa a se rezon pou ranvwaye nan pwogram nan.


DEKLARASYON DWA KLIYAN
Kòm yon kliyan nan Pedyat & amp; Family Health and Wellness Center, ou gen anpil dwa. Nou toujou vle asire w ke ou gen valè ak sèvi nan fason ki pi pwofesyonèl. Men sa ou ka atann:

 1. Mwen gen dwa pou anplwaye yo trete avèk respè.

 2. Mwen gen dwa pou resevwa sèvis yo, san diskriminasyon poutèt ras, laj, relijyon, nasyonalite, orijin, sèks, oryantasyon seksyèl, andikap oswa sitiyasyon ekonomik.

 3. Mwen gen dwa pou konfidansyalite (konfidansyalite) eksepte lè gen danje pou lòt moun oswa pou tèt mwen.

 4. Mwen gen dwa pou mwen bay yon klinisyen pwofesyonèl.

 5. Mwen gen dwa pou m patisipe aktivman nan devlopman ak revizyon yon plan tretman endividyèl. Sa gen ladann dwa pou konnen ak rankontre ak manm pèsonèl pwofesyonèl ki responsab pou swen mwen an, pou konnen kalifikasyon pwofesyonèl yo ak konnen moun k ap travay yo.

 6. Mwen gen dwa a kalite tretman ki pi restriksyon ki ka satisfè bezwen mwen yo.

 7. Mwen gen dwa pou pouswiv yon plent atravè pwosedi doleyans alekri yo bay nan admisyon an.

 8. Mwen gen dwa konprann sèvis yo ke Pediatric & Family Health and Wellness Center ofri enkli dwa ak responsablite mwen kòm yon kliyan anvan yo resevwa sèvis nan Pediatric & Sant Sante ak Byennèt Fanmi.

 9. Mwen gen dwa pou yo refere mwen bay sèvis ak ajans apwopriye lè bezwen mwen depase sa yo ka bay nan Pediatric & Sant Sante ak Byennèt Fanmi.

 10. Mwen gen dwa pou m bay konsantman enfòme oswa pou m refize tretman epi pou m fè m konnen konsekans refi sa a.

 11. Mwen gen dwa pou yon anviwonman imanitè ak an sekirite ki ban mwen pwoteksyon rezonab kont mal ak enfòmasyon prive apwopriye konsènan bezwen pèsonèl mwen.

 12. Mwen gen dwa pou mande yon chanjman terapis (si m ap resevwa terapi endividyèl). Mwen konprann ke yo pral fè chanjman nan terapis sèlman apre konsiltasyon ak Manadjè Sèvis Siko-sosyal la ak terapis ki deziyen mwen an.

 

DEKLARASYON RESPONSABLITE KLIYAN
Kòm yon kliyan nan Pedyat & amp; Family Health and Wellness Center, ou gen anpil responsablite tou. Nou toujou vle asire w ke ou konprann responsablite ou epi aksepte kredi pou siksè ou nan tretman an. Men sa nou atann de ou:

 1. Mwen responsab pou kenbe konfidansyalite lòt kliyan yo.

 2. Se mwen menm ki responsab pou swiv Règ Pwogram Tès Sida Domicile pou VIH la.

 3. Mwen responsab pou pwosedi pou plent la jan sa endike nan Pwosedi pou plent kliyan an pou nenpòt pwoblèm oswa enkyetid.

 4. Mwen responsab pou enfòme anplwaye nan ajans kote mwen resevwa sèvis prevansyon VIH yo, ke mwen ap resevwa sèvis prevansyon VIH nan men Pediatric & Sant Sante ak Byennèt Fanmi. Mwen konprann ke kowòdinasyon sèvis ant ajans yo se nan avantaj mwen.

 5. Mwen pral trete tout Pedyat & amp; Anplwaye Family Health and Wellness Center, volontè, ak kliyan avèk respè. Mwen pa pral abi vèbalman oswa fizikman.

 6. Mwen responsab pou swiv plan rediksyon risk mwen devlope ak konseye mwen an.

 7. Mwen responsab pou kenbe tout randevou yo pwograme yo. Mwen pral bay yon avi 24 èdtan si mwen bezwen rate yon randevou epi repwograme randevou a ak konseye mwen an.

 8. Mwen pral eseye rete san dwòg ak alkòl pandan m nan lokal Pediatric & Sant Sante ak Byennèt Fanmi.

 9. Mwen responsab pou bay konseye mwen an yon mizajou sou nenpòt chanjman nan sitiyasyon mwen (fizik, finansye, emosyonèl).

 10. Se mwen menm ki responsab pou bay pwòp transpò mwen chak fwa sa posib. Si mwen pa kapab bay pwòp transpò mwen; Mwen pral kontakte konseye tès mwen an pou resous ki disponib.

bottom of page